Home ข้อคิด ข้อดีของการมีเงินเก็บ

ข้อดีของการมีเงินเก็บ

0 second read
0
0
0

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่อง ที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงิ นเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงินแต่หากศึกษาข้อดีของการมี เงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน

การออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามา รถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเ ท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ตัวอย่ างข้อดีของการมีเงินออม มีเ งินเก็บ

ข้อดีของการมีเงินออมนั้นมีมาก ห ากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆสักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุ ณก็เป็นได้เงินออมมีประโยชน์มากย ามเ กิดวิกฤติเพราะชีวิตของคนเรามีความไ ม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไ ว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเงินออมทำให้เรา มีความสุขคนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่ว คิ้วขมวด เพราะก ลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้เมื่อมีเงินออมก็จะมีคว ามสุขมากขึ้น

มีเงินออม จะทำอะไร ก็ ทำได้อิสระมากขึ้นเมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื อยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำง านมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลู กหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูก หลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเอ งก็เจ็บป่วย มีหลายโ ร ค หากมีเงินออมก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็ นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติมีเงินออม ทำให้เป็นคน ที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสม บัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากแล้ ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆเงินออมทำให้มีควา มมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้า วของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตหากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคง มากขึ้นเงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบ ากหากตกงานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้ งานบางอย่ าง ต้องล้มหายต า ย จาก เช่น พนักงานธนาคาร

สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัว รับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงาน แทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแ ซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่ างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหายตามวันเวลา ดังนั้น ก็ต้องมีเงินอ อมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงมีเงินออมไว้เผื่อช่วยเห ลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ค รอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อน ก็ต้อ งช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไปเงินออมมีส่วนช่วยป ระเทศชาติการเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ

เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันก ารกู้เงินได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้อง มีเงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้อบ้าน ที่ดินเงินออมช่วย ทำงานแทนเรา

การนำเงินอ อมไปลงทุน อย่ างการซื้อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ย งเราทุกปี อย่ างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่ อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่ วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะ ทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

Load More Related Articles
Load More By songyim songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 สิ่งที่คู่รักไม่ควรทำเวลาโกรธ

สามี ภรร ย า เมื่อใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกัน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่…