Home ข้อคิด หากชีวิตเริ่มตกต่ำ ให้อธิษฐานเพียง 5 นาที ให้ชีวิตมีสิริมงคล

หากชีวิตเริ่มตกต่ำ ให้อธิษฐานเพียง 5 นาที ให้ชีวิตมีสิริมงคล

0 second read
0
0
143

หากรู้สึกชีวิต ต ก ต่ำ ให้ อ ธิ ษ ฐ า นแค่ 5 นาที เพิ่มศิริมงคลเห็น ผ ล รั บ ร อ ง

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดาและม า ร ด าครูบาอาจารย์พระพุทธ

พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ

และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร จะด้วย ก า ยว า จ า ใ จ ก็ ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแ ก่ ข้าพเจ้าด้ว

ย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติ ดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอ ถ อ น

คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติ ดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอ

บุญบารมีในอดีตกาลที่ ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธน ส า ร สมบัติอุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ

ขอให้มล าย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น

ความ พ ย า บ า ท ความอ า ฆ าตและคำส า ป แ ช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ ง

ของปวงชนของ เจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรม

เทอญ แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้ อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่ างและแ ก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า

เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจอย่ างนี้ทำให้ใจของเราสงบ และเราจะหลับไปอย่ างเป็นสุขตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น

แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่าเมื่อใดใจของเรา ผู ก เ ว ร

เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

Load More Related Articles
Load More By songyim songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 สิ่งที่บอกว่าผู้ชายเขาเปลี่ยนไป

รู้สึกบ้างไหมว่า ทำไมเดี๋ยวนี้ คนรักของคุณเขาดูแปลกไปเหมือนไม่ใช่คนเดิมที่คุณเคยคบ ไม่ใช่ค…