Home ข้อคิด 10 คุณสมบัติผู้นำที่ดี ลูกน้องให้เกียรติ เต็มใจทำงาน

10 คุณสมบัติผู้นำที่ดี ลูกน้องให้เกียรติ เต็มใจทำงาน

6 second read
0
0

ผู้นำต้นแบบที่ดี มีลักษณะเป็นอย่างไร

1. ผู้นำที่ดี ต้องสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้

เพราะการเป็นผู้นำหมายถึง การทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ภายในองค์กร ซึ่งต่างคนต่างก็มีทักษะความสามารถ

และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเป็นผู้ตามที่ดีทำให้สามารถเปิดใจรับฟัง

ความคิดเห็นของบุคลากรคนอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

2. ผู้นำที่ดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้

เพื่อใช้ผลักดันคนในองค์กรให้ดึงเอาความสามารถและทักษะที่มีออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การมีผู้นำที่ดีจะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กรได้

3. ผู้นำที่ดีมีเป้าหมายชัดเจน

ผู้นำที่ดีควรมุ่งมั่นไปที่เป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อที่จะนำพาบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กรไปถึงเป้าหมายให้ได้

4. ผู้นำที่ดีมีความรับผิดชอบ

การเป็นผู้นำที่ดี ที่น่าเคารพนับถือต่อบุคลากรภายในองค์กร คือ การเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด ไม่โยนความผิดให้ผู้น้อย

5. ผู้นำที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูล

ผู้นำที่ดี ต้องควรให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล แ บ่ ง ปั น และชี้แนะลูกน้องเวลาเกิดความผิดพลาด

ผู้นำที่ดีต้องไม่ปล่อยให้ผู้ตามต้องเผชิญความผิดพลาดโดยลำพัง

6. ผู้นำที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้ผู้นำทำงานร่วมกับคนหมู่มากได้ การมีผู้นำที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี

จะสามารถเชื่อมโยงทุกคนให้อยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ช่วยให้องค์กรมีความเหนียวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

7. ผู้นำที่ดีมีความยุติธรรม

ผู้นำที่ดีควรมีความเป็นธรรม ยุติธรรม ไม่กระทำการ โ อ น เอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

สามารถให้ความสำคัญกับทุกคนได้อย่างเท่าเทียม ทำให้คนในองค์กรไว้วางใจ

เชื่อถือ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

8. ผู้นำที่ดีสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

ภายใต้ภาวะความกดดัน ผู้นำที่ดีควรมีสติ สามารถนำพาองค์กรให้ผ่านปัญหาต่าง ๆ ไปได้ในทุก ๆ สถานการณ์

ผู้นำที่ดีต้องกล้าที่จะตัดสินใจ ยอมรับการตัดสินใจของตนเอง และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานความรอบคอบ

9. ผู้นำที่ดีมีการสื่อสารที่ดี

การสื่อสารกันกับคนหมู่มาก ควรมีความเหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรเข้าใจ

เรื่องที่ต้องการสื่อสารไปในทางเดียวกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันได้อย่างถูกต้อง

10. ผู้นำที่ดีรู้จักควบคุมอารมณ์และมีสติ

ในสภาวะกดดัน หรือภาวะที่ผู้นำต้องเจอกับปัญหาถาโถมเข้ามา ผู้นำที่ดีควรมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ความรู้สึกและใช้สติ แก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผล ทำให้การตัดสินใจที่ถี่ถ้วน

และไม่เป็นการ ทำ ล า ย มนุษยสัมพันธ์ภาย ในองค์กรจากการระเบิดอารมณ์ใส่ผู้ตามคนอื่น ๆ

การเป็นผู้นำที่ดี จะเห็นได้ว่ามีหลาย ๆ ปัจจัยรวมกัน การมีภาวะผู้นำไม่ได้หมายความถึง ตำแหน่งหน้าที่

หรือความอาวุโส แต่หมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นจริงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน บริหารคน

นำพาองค์กร ให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

ขอขอบคุณ m o n e y w e c a n

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าเพิ่งติดหรู ถ้ายังเก็บเงินไม่เป็น

กับพนักงานบางคน เพราะอะไรคนที่มีเงินเดือนเท่ากันเขาถึงมีเงินใช้อย่างไม่ขัดสนเลย เขาทำยังไง…