Home ข้อคิด 5 ลักษณะคนที่มี หัวใจเข้มแข็ง ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

5 ลักษณะคนที่มี หัวใจเข้มแข็ง ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

0 second read
0
0
127

ระยะนี้ได้พบปะพูดคุยกับคนหลายคน ทั้งคนที่หัวใจอ่อนแอ และคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง ซึ่งในชีวิตประสบทุกข์มากมาย

แต่สามารถเผชิญเหตุการณ์ที่ร้ า ยแรงที่สุดในชีวิตได้ด้วยการมีสติปัญญา แล้วเวลาจะทำให้เหตุการณ์ร้ า ย ๆ นี้ผ่านไปเอง

คนที่ผ่านจุดนี้ได้ถือว่าเป็นผู้อดทน มีหัวใจเข้มแข็ง ส่วนคนอ่อนแอก็จะตรงกันข้าม เกิดเหตุการณ์อะไรก็รู้สึกว่าทนไม่ได้

รู้สึกว่าตนเองเป็นคนไม่มีค่าเสมอ วันนี้เรามาดูกันว่าคนที่มีหัวใจเข้มแข็งจะมีลักษณะอย่ างไร

1. ไม่บ่นหรือร้องทุกข์

คนหัวใจเข้มแข็งจะมีลักษณะทรหดอดทน อดทนต่อการทำงานที่ย ากลำบาก

อดทนต่อวิถีชีวิตที่ยุ่งย าก ความอดทนเป็นก้าวแรกของคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง

2. ไม่ได้อย ากรู้ว่า คนอื่นจะคิดเห็นว่าตัวเองเป็นอย่ างไร

คนหัวใจเข้มแข็งจะไม่แคร์ต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ ไม่แคร์ต่อความรู้สึกของผู้อื่น ไม่เป็นคนหูเบา

สิ่งใดที่เขาเห็นว่าถูกต้อง คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้ว เขาจะกล้าลงมือทำและฟันฝ่าอุปสรรคทำไปจนสำเร็จ

3. ไม่บอกความลับของตนให้แก่ใคร และไม่ต้องการรู้ความลับของคนอื่น

เป็นสิ่งแปลกอยู่อย่ าง ที่ถ้าใครรู้ความลับของใครแล้วมักเก็บงำไว้ได้ย าก อย ากจะเล่าให้คนอื่นฟัง

ฉะนั้น การจะฝึกตนให้เป็นคนมีหัวใจเข้มแข็ง จะต้องฝึกเก็บความลับให้ได้

นอกจากนี้ จะต้องไม่สอดส่ายสายตาอย ากรู้ความลับของคนอื่น สนใจแต่จะปรับปรุงตนเอง

คนหัวใจเข้มแข็งจะไม่เป็นคนนินทาคนอื่นลับหลัง

4. ไม่คิดว่า ตัวเองเป็นคนเคราะห์ร้ า ย

คนหัวใจเข้มแข็งจะสามารถนำเอาเหตุการณ์ร้ า ยต่าง ๆ มาทำประโยชน์ให้แก่ตนเองได้

เป็นคนมองโลกในแง่ดี ถ้าทำสิ่งใดผิดพลาดลงไป ก็ไม่มัวเสียใจ แต่จะถือว่าข้อผิดพลาดนั้น ๆ เป็นบทเรียนที่จะไม่ทำผิดอีกต่อไป

กล่าวกันว่า เคราะห์ร้ า ยก็เหมือนคนร้ า ย คือ ถ้ามันรู้ว่าเราไม่ยอมแพ้ มันก็ไม่กล้าทำร้ า ยเรา แต่ถ้าใครยิ่งอ่อนแอ มันจะยิ่งซ้ำเติม

5. มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา

คนหัวใจเข้มแข็ง เป็นคนที่ทำอะไรไม่เหม่อลอยหรือประมาทเผลอไผล จะทำด้วยความหนักแน่นอย่ างมีจุดหมาย

ไม่หลุกหลิก คนที่มีสติในการกระทำทุกอย่ างตลอดเวลา เรียกได้ว่า เป็นคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง

ที่มา : feelingdd

Load More Related Articles
Load More By songyim songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 สิ่งที่บอกว่าผู้ชายเขาเปลี่ยนไป

รู้สึกบ้างไหมว่า ทำไมเดี๋ยวนี้ คนรักของคุณเขาดูแปลกไปเหมือนไม่ใช่คนเดิมที่คุณเคยคบ ไม่ใช่ค…