Home ข้อคิด 5 สิ่งที่ทำให้เกิด วินาทีบรรลุธรรม โดย ณัฐพบธรรม

5 สิ่งที่ทำให้เกิด วินาทีบรรลุธรรม โดย ณัฐพบธรรม

0 second read
0
0
151

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า วินาทีบรรลุธรรมนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมตามรูปแบบ

ด้วยการนั่งสมาธิ หรือเดินจงกรมเท่านั้น แต่ความจริงเป็นอย่ างไรลองมาดูกันครับ

ในพระไตรปิฎกได้อธิบายไว้ว่า สิ่งที่จะทำให้เกิดวินาทีบรรลุธรรมได้ มีอยู่ 5 อย่ าง คือ

1. การฟังธรรม

หมายถึง การได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านการถ่ายทอดของผู้มีปัญญามาก

แล้วเข้าใจในธรรมนั้น ทำให้ในใจเกิดความปราโมทย์ ความปีติ ความสงบ ความสุข และจิตตั้งมั่น (ตามลำดับ) จนบรรลุธรรมในที่สุด

การฟังธรรมนี้มีข้อสังเกตอยู่อย่ างหนึ่งว่า ธรรมที่ฟังต้องเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้น การได้ฟังธรรมที่ผู้อื่นคิดขึ้นเอง

หรือเป็นเพียงคำพูดที่เน้นความสนุกสนาน เน้นภาษาที่สวยงาม แต่ไม่เข้าถึงแก่นธรรมของพระพุทธเจ้า

การฟังธรรมนั้น ย่อมไม่อาจทำให้เกิดวินาทีบรรลุธรรมขึ้นได้

2. การแสดงธรรม

หมายถึง การได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วนำบทธรรมนั้นไปบรรย ายให้ผู้อื่นเข้าใจ

โดยในขณะที่บรรย ายไป ก็ได้พิจารณาบทธรรมที่พูดไปด้วย

จนเกิดความเข้าใจอย่ างลึกซึ้ง และเกิดความปราโมทย์ ความปีติ ความสงบ ความสุข

และจิตตั้งมั่น (ตามลำดับ) แล้วบรรลุธรรมในที่สุด

ทั้งนี้ ผู้บรรย ายต้อง พูดเฉพาะสิ่งที่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้า และต้องเข้าใจสิ่งที่กล่าวออกไปอย่ างแท้จริง

พร้อมกับพิจารณาตามไปด้วย จึงจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ การบรรย ายธรรมที่คิดขึ้นเอง

หรือบรรย ายเพื่อเน้นความสนุกสนาน ย่อมไม่อาจทำให้เกิดวินาทีบรรลุธรรมขึ้นได้

5 สิ่งที่ทำให้เกิด

3. การสาธย ายธรรม

หมายถึง การนำบทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาท่องหรืออ่ า นให้คนอื่นฟังทุกตัวอักษรคล้ายการสวดมนต์

และในขณะที่ท่องหรืออ่ า นก็พิจารณาตามบทธรรมนั้นไปด้วย จนเกิดความเข้าใจอย่ างลึกซึ้ง

แล้วเกิดความปราโมทย์ ความปีติ ความสงบ ความสุข และจิตตั้งมั่น (ตามลำดับ) แล้วบรรลุธรรมในที่สุด

ทั้งนี้ สิ่งที่นำมาสาธย ายจะต้องเป็นธรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่งผู้สาธย ายจะต้องเข้าใจสิ่งที่กล่าวออกไป พร้อมกับพิจารณาตามไปด้วย

จึงจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้ ส่วนการสวดมนต์โดยไม่รู้ความหมาย หรือท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง

ย่อมไม่อาจทำให้เกิดวินาทีบรรลุธรรมขึ้นได้

4. การนั่งสมาธิ พิจารณาธรรม

หมายถึง การได้ฝึกสมาธิ แล้วได้พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน จนเกิดความเข้าใจอย่ างลึกซึ้ง

แล้วเกิดความปราโมทย์ ความปีติ ความสงบ ความสุข และจิตตั้งมั่น (ตามลำดับ) แล้วบรรลุธรรมในที่สุด

5. การตรึกตรองธรรม

หมายถึง การนำบทธรรมของพระพุทธเจ้าที่เคยได้ยิน ได้ฟัง ได้ศึกษา มาพิจารณาอีกครั้งด้วยความตั้งใจ

จนเกิดความเข้าใจอย่ างลึกซึ้ง แล้วเกิดความปราโมทย์ ความปีติ ความสงบ ความสุข และจิตตั้งมั่น (ตามลำดับ) แล้วบรรลุธรรมในที่สุด

ทั้งนี้ ธรรมที่นำมาตรึกตรองจะต้องเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

การนำธรรมที่ผู้อื่นคิดขึ้นเองมาใคร่ครวญย่อมไม่อาจทำให้เกิดวินาทีบรรลุธรรมขึ้นได้

จากเนื้อหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า วินาทีบรรลุธรรมไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามรูปแบบ

คือการนั่งสมาธิ หรือเดินจงกรมเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการอื่นเช่นกัน

ที่มา : feelingdd

Load More Related Articles
Load More By songyim songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 ข้อที่ต้องทำให้ได้ ถ้าอยากรวยใน 5 ปี

มีเงินทองใช้ มีเงินมากมาย เชื่อว่าใครๆก็ต้องอย ากมีกันทั้งนั้น แต่ถ้าหากว่าไม่ลงมือทำยังมี…