Home ข้อคิด 7 ผลกรรมที่พวกนอกใจคนรักต้องเจอ

7 ผลกรรมที่พวกนอกใจคนรักต้องเจอ

0 second read
0
0
10

1 เมื่อยังมีชีวิ ตก รรมที่ไ ด้กระทำ

จะส่งผลให้ต้องแย กจากคนที่รัก มีคนรักก็มักถูกคนอื่น แย่งชิงไปไปรักใครเข้าไม่นานก็ต้องแยกจากกันไ ปต้องช้ำใจอยู่ตลอด

2 บุตรบริว ารคนใต้ปก ครอง

ไม่เชื่อฟังว่ากันว่าหากมีลูกก็จะได้ลูกเว รลูกก รรมที่นำแต่ความเดือด

ร้อนทุกใจมากให้จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มีมีแต่นำความเสีย หายมาให้

3 ไรซึ่งเกี ยรชื่อเสียงและการ ยอมรับ

คนที่นอกใจคนอื่นเลือกค บชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพีย งไรแต่ไส้ในจริงๆ

ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้างมีแต่คนนินทาต่อหน้าแม้

ทำดีแต่รับหลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ าย เสียๆ หายๆไม่สา มารถทำงานที่มีเกีย รติได้เพราะ

ไม่เจริญทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสี ยหาย คนรอบข้างรังเ กีย จ

4 เมื่อเป็นคน ลักกินขโม ยกิน

นอกใจนานวันเข้าจิตใจก็เปลี่ ยนไปจากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ก็เสื่ อมลง

เป็นคนขิ้ระแวงหัวเสียง่ายกังวลไปซะทุกอย่ างก

ลัวคนจะทำร้ าย กลัวคนจะรังเกียจแม้มีเงินท องมากใส่ เครื่องประดับดี ๆแต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

5 โร คเยอะป่ วยง่าย คนที่ ทำชู้แย่ งผั วแย่ งเ มียคนอื่นมาก ๆ

อีกหนึ่งผลกร รมที่ไม่น่าเชื่อก็คื อเรื่องโร คภั ยโดยเฉพาะโร คลับ ๆที่เกี่ยวกับอวัย

ว ะ เ พ ศ มักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลก รรมนี้ ต่างกันแค่มากน้อย

6 ชีวิตมีเส้ นทางที่ต กตํ่า

ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

7 หากชีวิ ตไร้บุญว าสหนาใหญ่

มาขัดขวางก่อนสิ้นใจ ชั่ วระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก รรมชั่ว ที่ทำการนอกใ จไว้สิ้ น

ใจจากความเป็นคนก็ มีแต่นรกและความเป็นเป ร ต ที่แสนทรม าน

เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ตามผลก รรมที่ ได้กร ะทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาปครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรมมาก ผลของบาป ก รรม

ก็จะยิ่งหนา แน่นและย า วนานมากขึ้นไปเท่านั้นแม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง

กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นคนผิดเพ ศต ระ กูลตํ่ าขี้โ รคเป็นต้น

Load More Related Articles
Load More By songyim songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 ข้อที่ต้องทำให้ได้ ถ้าอยากรวยใน 5 ปี

มีเงินทองใช้ มีเงินมากมาย เชื่อว่าใครๆก็ต้องอย ากมีกันทั้งนั้น แต่ถ้าหากว่าไม่ลงมือทำยังมี…