Home ความรู้ 4 วิธีวางแผนออมเงินของคนโสด เงินเก็บไว้ใช้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4 วิธีวางแผนออมเงินของคนโสด เงินเก็บไว้ใช้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

12 second read
0
0

ในชีวิตนี้บางคนก็เลือกที่จะโสดอาจมองว่าชีวิ ตโสดนั้นดี จะไปกินไปเที่ยวไปดูหนังก็ทำได้ตามใจตัวเอง ไม่ต้องมานั่งรอใครให้เสี ยเวลา หรือนัดใคร เรียกได้ว่าอิสระเต็มที่ ถึงแม้อาจจะมีเ ห งาๆ บ้างก็ตาม

แต่อีกมุมหนึ่งอาจต้องคิดเผื่ อไว้ว่าถ้าเป็นคนโสดก็จำเป็นต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะไม่มีคนมาเทคแ คร์ดูแลเวลาป่ วยไ ข้ หรือมาเลี้ ยงดูในย าม ช ร า ดังนั้นคนโสดก็ต้องวางแผนการเงินเช่นเดียวกัน เ รามีเคล็ ดลับดี ๆ มาบอกต่อ

1. ห้ามลืมออมเงินฉุ กเฉิ นไว้ ด้วยความที่ไม่มีคนดูแลนอกจากตัวเอง เมื่อเกิ ดเ ห ตุเ จ็ บป่ว ยจะได้ไม่ลำบ ากเรื่องเงิน วิธีที่ง่ายที่สุดคือ แบ่งอัตราส่วนของเงินส่วนแรก เผื่ อไว้สัก 10 % เงินส่วนนี้อาจนำไปซื้อในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิ ต เช่น เก็บเงินด าวน์บ้าน ด าวน์รถ ส่วนที่สอง คือเงินฉุ กเ ฉิ นประมาณ 10 – 20 %

สำหรับเ ห ตุก ารณ์ที่ค าดไม่ถึง โดยส่วนนี้ยังแบ่งไปซื้อประกันชีวิ ต และประกันสุขภ าพไว้ก็ได้และส่วนที่สาม เงินลงทุน 20 % คนโสดอย่ างเรา ต้องมองไปถึงวั ยเกษี ยณ ถ้าหากไม่ลงทุนให้เงินงอกเงย พอเวลาผ่านไปเงินก็เฟ้อนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วนอกจากการออมเพื่อให้มีเงินก้อนใช้ในระยะสั้นแล้ว ก็ควรที่จะลงทุนเพื่อให้มีเงินเก็บในระยะย าวด้วย

2. คำนวณเพื่อลดค่าใช้จ่ ายในบางส่วน ข้อดีอีกอย่ างของคนโสดคือเราสา มารถคำนวณและจัดการค่าใช้จ่ ายได้ง่าย แต่บางครั้งสิ่งที่ง่ายๆ กลับถูกมองข้ามไปซะอย่ างงั้น ไม่แน่ว่าการหันมาคำนว ณค่าใช้จ่ ายบางอย่ าง อาจทำให้เ ซ ฟเงินเพิ่มไ ด้มากขึ้น เช่น ของบางอย่ างในบ้านสามารถซ่ อ มเองได้ จากการเปิด ค ลิ ป วิ ดี โอ บน Y o u T u b e ก็ช่ว ยเซ ฟค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง

หรือถ้ามีทั กษะในการทำอาหาร เองที่บ้าน ซึ่งทำครั้งหนึ่งอาจกินได้ 3-4 มื้อแค่นี้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องไป ท า น อาหาร ข้างนอกได้

3. เค ร่งครัดในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แม้มันอาจเป็นสิ่งที่หลายคนย้ำกันตลอดเวลาว่า การทำบัญชีนั้นเป็นสิ่งจำเป็น แต่ขอบอกเลยว่าเจ้าสิ่งนี้ แหละที่ทำให้เรามองเห็นภ าพรวมของค่าใช้จ่ายมากขึ้น และทำให้เราสามารถเ ลื อ กตั ดหรือประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆได้ด้วย

หลายครั้งที่คนโสดมักจะคิดว่าเห น็ดเหนื่ อยจากการทำงานเพื่อรับร ายได้เข้ามา ถึงเวลาก็ต้อ งให้รางวัลกับตัวเองให้สมกับที่เหนื่ อยหน่อย ช้ อ ปปิ้ งจนหยุดไม่อยู่บ้าง เลือกท านใน ร้ า น อ า ห า ร สุดหรูบ่อย ๆ บ้าง ซึ่งการที่ไม่มีคนมาคอย เบร กหรือคอยเตือน

ทำให้เราต้องรู้จักการจำกัดงบประมาณในการ ใช้จ่ายให้ไม่เกิน 40-50 % ของรายได้เท่านี้ ก็จะสามารถประเมินเงินออมได้ อย่ างมีประสิทธิภ าพมากขึ้น

4. อย่ าลืมแบ่งสัดส่วนให้เงินรางวั ลชีวิ ต การเก็บเงินพิเศ ษเพื่อเป็นรางวัลให้ชีวิ ต โดยเงินในส่วนนี้ถือว่าเป็นการซื้อความสุขให้ชีวิตคนโสดนี่เอง

หากเก็บเงินในส่วนที่จำเป็นได้เรียบร้อยแล้ว ก็ควรให้ความสุขกับตัวเองด้วยอย่ างการไปเที่ยว พักผ่อน เข้าสป า เปิดโ ล ก กว้าง สร้างแรงบันด าลใจให้ตัวเองแล้วกลับมาทำงานเก็บเงินต่อ หรือเลือกช้ อปปิ้ งในสิ่งที่อย ากได้

บางคนอ่ านมาถึงตรงนี้อาจเกิ ดความกั ง ว ลใจว่าในอนาค ตจะเป็นอย่ างไร แต่อีกมุมหนึ่ง อย ากให้มองว่าความโสดที่มีตอนนี้ เพิ่มโอกาสที่จะได้ทำอะไรก็ได้ตามที่ฝันไว้ ขอเพียงมีแ ผ นเก็บเงินที่ดี สามารถเก็บออมเงินได้ตามเ ป้ าที่หวังถ้าสามารถทำได้ตามนี้ คุณก็สามารถโสดแบบสบายๆ

โสดแบบมีคุณภาพมีเงินเก็บไว้ใช้ทั้งในระยะสั้น และระยะย าวได้ตลอด ส่วน..คนมีคู่ก็สามารถนำไปประยุ กต์ใช้ได้ เช่นกัน เพราะการที่เรามีการวางแผนที่ดี แบ่งเก็บ แบ่งใช้ ก็จะช่วยล ดปัญหาหนี้สินจากการที่ใช้จ่ายเกินตัวได้และยังทำให้บั้นปลายชีวิ ตมีคุณภาพ มีเงินใช้จ่ายได้อย่ างมีความสุขด้วยนะ

ขอขอบคุณ s a b a i s a b u y

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ความรู้

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…