Home ความรู้ 6 นิสัยนี้อย่าทำ เพราะมันคือนิสัยของ “คนเป็นหนี้”

6 นิสัยนี้อย่าทำ เพราะมันคือนิสัยของ “คนเป็นหนี้”

2 second read
0
0

การเป็นหนี้ ชีวิตมัน เ ค รี ย ด วิตกกังวล หลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีพฤติกรรม การใช้เงินที่ฟุ่มเฟือย สร้างหนี้ และแม้ว่าการปรับนิสัย การใช้จ่ายของตัวเองเป็นเรื่องย าก

แต่หากเรายังคงมีพฤติกรรมที่ใช้จ่ายเงินเกินฐานะ สร้างหนี้สิ นไปเรื่อยๆ มันก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินใน ร ะ ย ะ ย า ว นะ ฉะนั้นควรต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้เงิน เอาชนะ นิสัยสร้างหนี้ ให้จงได้

1.มีเพื่อนที่ฟุ้งเฟ้อ เราก็เป็นไปกับด้วย เราต้องคบกับเพื่อนที่มีแนวคิดดี ๆ สร้างสรรค์ทั้งการทำงาน การทำเงิน เก็บออมและลงทุ น มุ่งสร้างเนื้ อสร้างตัว เพราะเพื่อนมีอิทธิพล ในการบ่มเพาะนิสัยการเงิน

เราก็ควรปฏิเสธบ้างเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว กิน อ า ห า ร นอกบ้าน เพราะนี่มันกลายเป็นรายจ่ายก้อนโต ซึ่งจะไปกระทบต่อรายการจ่ายประจำในแต่ละเดือนได้เช่นกัน และอีกทั้งการหยิบยืมเงินจากเพื่อน

แล้วเพื่อนไม่ยอมคืนเนี่ย ทำให้คุณเกิดความกังวลครุ่นคิด เป็น ฝั น ร้ า ย ที่ควรเลี่ยงเลยล่ะ เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่า เงินที่ยืมไปนั้นได้นำไปช่วยใน เรื่องที่มีความจำเป็นไหม

มีโอกาสได้คืนแค่ไหนการให้ที่ไม่เดือ ด ร้อน มันจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะฉะนั้นคิดให้ดีซะก่อน

2.คนที่ใช้ชีวิตหรูหรา เกินไป คนไม่รู้จักประมาณตน การใช้ชีวิตแบบนี้ เสมือนเป็นกับดั กที่ทำให้ชีวิตอยู่บนกองห นี้ สร้างความเดือดร้อน ให้กับตนเองและครอบครัวไม่รู้จบ

คนที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตสะดวกสบาย คงปรับตัวปรับใจได้ย าก ถ้าจำเป็นก็ต้องยอม อดทนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ลดความสบาย ใช้จ่ายให้น้อยลงในระดับที่เหมาะสม ตามความกำลัง

เช่น ลดการกิน อ า ห า ร นอกบ้าน ซื้อเสื้อผ้า ราค าแพงให้น้อยลง จัดลำดับความสำคัญทางการเงิน เพื่อเตรียมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน

คุณจะจึงจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้กับสิ่งจำเป็นได้ รวมไปถึงกระทั่งปรับตัวปรับพฤติกรรม ฟุ่มเฟือย เพื่อไม่ให้เกิดห นี้

3.ใช้บัตรเครดิตไม่เป็น ที่จริงแล้วใช้บั ตรเค รดิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การสะสมแต้ มไปแลกกับส่วนล ดต่างๆ แต่คนที่มักมีพฤติกรรม การสร้างหนี้ผ่านบั ตร แก้ไขโดยไม่ให้จ่ ายผ่านบัตรมากเกินไป

เลือกบัตรเครดิตและโปรที่เหมาะกับการใช้จ่ายของเรา การใช้จ่ายผ่านบัต รมันประหยัด บัตรแต่ละใบนั้น ก็มีส่วนล ดสำหรับสถานที่ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และบางธุรกรรมยังฟรีค่าธรรมเนี ยม การสะส มคะแน นเพื่อเลือกของกำนั ล สิ่งสำคัญ คือ อย่าใช้เงินมากกว่าที่เรามี ให้อยู่ในขอบเขตของร ายรับได้

และต้องมีวินัยที่ดีในการชำระห นี้ จ่ายยอดเต็ม ให้ตรงเวลาทุกเดือน ปัญหายุ่งย ากทางการเงิน จากบั ตรก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลต่อไปแล้ว

4.ความต้องการในวัยเด็ก คนที่มีปัญหายุ่งย าก ในเรื่องเิน บางคนมีสาเหตุมาจากประสบการณ์วัยเด็ กที่ไม่สมหวังกับอะไรเท่าไหร่ ส่งผล ต่อจิตใจให้อย ากหลุดพ้นจากสภาพความย ากจน

เหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้น สามารถสร้างแร งกระตุ้ นให้เกิดความอย าก ได้อย่างไม่มีขอบเขต ทำให้ใช้จ่ายเกินตัว เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปในวัยเด็ก

อันที่จริงแล้วพฤติกรรม ใช้จ่าย เกินตัวดังกล่าว มันคือสาเหตุของความเป็นห นี้ อันเป็นทุกข์ ฉะนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยน ทัศนคติใหม่ เพื่อให้มีความพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้

เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าให้ความสำคัญกับ การยกระดับจิตใจ ตัวเองมากกว่าวัตถุ ฉะนั้น จึงไม่ต้องใช้จ่ายเงิน เพื่อแสวงหาเครื่องประดั บให้ตนเองมีค่าอะไรหรอก

5.ใช้จ่ายไป แล้วไม่จดบันทึก ไม่วางแผนอะไรเลย ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เราควรทำบัญชีร ายรับร ายจ่ายเพื่อเลี่ยงการใช้บัต รเค รดิต เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดอ กมาก นับว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และมีความสำคัญยิ่ง

เพราะเป็นสิ่งที่ช่วย เปลี่ยนพฤติกรรม การใช้จ่ายของบุคคล ให้สมดุล ช่วยให้คุณทราบพฤติก ร รม การใช้จ่ายของตัวเอง ช่วยหาจุดด้ อ ยของการใช้เงิน อีกทั้งยังมีประโยชน์อย่างแก่คนที่มีปัญหาทางการเงิน

ลองทำบันทึก รายจ่าย ทุกรายการในแต่ละวัน จัดทำเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี เพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อ ไม่ให้เกินงบประมาณของตัวเองที่ตั้งไว้ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดวินัย เป็นอย่างมาก

6.ไม่ออมเงินสักที เราต้องออมเงินได้แล้ว จัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่าย ช่วยให้มีสภาพคล่องมีเงินใช้เพียงพอในอนาคต ส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นเงินออมซึ่งเป็นเงินเก็บไว้ใช้ ย ามเกษียณ

อีกส่วนเป็นเงินเผื่อเวลา ฉุ กเ ฉิ น สำรองเงินไว้อย่างน้อย 3- 6 เดือน สุดท้ายเป็นเงินออมเพื่อการลงทุ น เพราะมันจะสร้างผลตอบแทน ได้ดีกว่าเงินฝ ากธน าคารไง การจัดความสมดุลของเงิน อย่างเหมาะสม

ช่วยให้แผนการใช้จ่าย เป็นไปอย่างราบรื่น การเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไป เพียงปรับนิสัยใช้เงินที่เกินตัวลงบ้าง ห นี้สินมากมายก็ไม่ตามมา

คิดหน้าคิดหลังก่อนจับจ่าย เรียนรู้ประโยชน์ของบั ตรเค รดิต อย่าละเลยการออม การลงทุ น การปลดห นี้ ทำได้ตามที่ได้กล่าวมานั้น

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณหมดปัญหา ไม่กังวล และช่วยให้คุณมีเงินเก็บเพื่อไว้เลี้ยงตัวเอง ย า ม แ ก่ ด้วย

 

ขอขอบคุณ moneyhub

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ความรู้

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…